Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro objednání zboží v internetovém obchodě www.karel.cz, provozovaném společností FENOZA s.r.o. se sídlem Svat. Čecha 360, Prštné, 760 01 Zlín, Česká Republika, IČ: 02106647, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80298 (dále jen „provozovatel“).

1.2. Všeobecné obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti provozovatele FENOZA s.r.o. (dále jen „provozovatel“) a kupujícího, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a to podnikatel nebo spotřebitel (dále společně též „zákazník“).
Kontaktní adresa a centrální provozovna se nachází na adrese Svat. Čecha 360, Prštné, 760 01 Zlín, Česká Republika.

1.3. Osobou odpovědnou za provoz internetového obchodu je Vlastimil Kovář.

1.4. Provozovatele je možné kontaktovat e-mailem: obchod@karel.cz, na který bude odpovězeno nejpozději do 5 pracovních dnů, následujících po doručení e-mailové zprávy.

1.5. Telefonicky na tel. č.: 730 15 83 44, a to v pracovní dny od 8:00 do 16:00.
Právní vztah založený kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu www.karel.cz mezi společností FENOZA s.r.o. a zákazníkem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami pro nákup v tomto internetovém obchodě a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.6. Je-li zákazník spotřebitelem, použijí se na právní vztah založený kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu www.karel.cz také ustanovení §§ 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Článek II.

CENY A ZBOŽÍ

2.1. Provozovatel internetového obchodu www.karel.cz (dále jen "provozovatel") je plátcem DPH.

2.2. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu www.strojni-pily.eu (dále jen "prodejna nebo eshop") jsou uváděny včetně DPH a jejich rozmezí se pohybuje od desítek korun až po statisíce dle nabídky produktů jako jsou - ruční nářadí a nástroje, elektrické nářadí a nástroje, pily, příslušenství pro tyto produkty.

2.3. Na našich stránkách si můžete přepínat mezi měnami CZ a EU. Přepočet měny je odvíjen od aktuálního kurzu daného měsíce.

2.4. Provozovatel a zákazník se mohou dohodnout na poskytnutí zálohy kupujícím prodávajícímu ve sjednané výši.

2.5. V případě, že z jakéhokoli důvodu nedojde k dodání zboží, na něž byla záloha poskytnuta, zavazuje se provozovatel zálohu kupujícímu vrátit do 14ti dnů ode dne odstoupení smluvní strany od kupní smlouvy.

2.6. Proti nároku kupujícího na vrácení zálohy je provozovatel oprávněn započíst své nároky vyplývající z kupní smlouvy za kupujícím, a to zejména nárok na odstupné, nárok na zaplacení smluvní pokuty, náhradu škody a úroky z prodlení.

2.7 Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:
- cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
- u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
- sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.

Prodávající upozorňuje, že informační systém uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat Prodávajícího a informaci o správnosti ceny si ověřit.

Článek III.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

3.1. Kupujícímu bude zboží dodáno za cenu platnou v době objednání.

3.2. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.).

3.3. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

3.4. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

3.5. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, provozovatel kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Cenu zboží je provozovatel oprávněn před akceptací nabídky spotřebitelem měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, nabídku neakceptuje a tato není realizována.

3.6. Akční ceny jednotlivých produktů jsou platné do uvedeného termínu nebo do vyprodání zásob. Jakmile je takové zboží vyprodané, provozovatel o situaci zákazníka vyrozumí. Se zákazníkem je pak domluvena alternativní náhrada nebo je zakázka stornována. Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro nákup v tomto internetovém obchodě.

3.7. Pokud zákazník odmítne převzít již zaslané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu náklady přepravy a dodání zboží.

3.8. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému eshopu, zákazník má možnost vytisknout si objednávku.

3.9. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému eshopu.

3.10. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nebude doručena kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu kontaktujte provozovatele.

3.11. Provozovatel si vyhrazuje právo na případné odmítnutí objednávky a to do 3 pracovních dnů od jejího obdržení.

3.12. V případě požadavku na zaslání zálohové faktury, je třeba se obrátit na fakturační oddělení prostřednictvím emailu obchod@karel.cz.

3.13. Věnujte zvýšenou pozornost vyplňování údajů v objednávce, abyste předešli chybám při fakturaci.

3.14. Případné pozdější opravy již vystavené faktury jsou možné (nikoli nárokové), maximálně však do 10. dne následujícího měsíce ode dne vystavení faktury a to po předešlé konzultaci s účetním oddělením.

3.15. V případě nejasností má prodávající, resp. jeho zástupce či jeho zaměstnanec, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených kontaktních údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Článek IV.

ZÁRUKA NA ZBOŽÍ

4.1. Provozovatel poskytuje na předmět koupě kupujícímu, který je spotřebitelem, záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Poskytuje-li výrobce zboží záruku delší než 24 měsíců, platí záruční doba stanovená výrobcem, pokud je jako záruční doba uvedena prodávajícím na internetových stránkách www.karel.cz.

4.2. Není-li kupující spotřebitelem, poskytuje provozovatel záruku na předmět koupě, pouze v případech a v rozsahu záruky poskytnuté na předmět koupě výrobcem.

4.3. Zárukou za jakost se provozovatel zavazuje, že věc bude po dobu záruky (záruční lhůty) způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

4.4. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

4.5. Provozovatel neodpovídá za závady a poškození předmětu koupě způsobené vnější událostí, neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby nebo užitím nebo údržbou předmětu koupě v rozporu s návodem na použití nebo návodem pro údržbu. Provozovatel také neodpovídá za opotřebení předmětu koupě způsobené obvyklým používáním.

4.6. Provozovatel neodpovídá za vadu/vady

a. předmětu koupě prodávaného za nižší cenu, pokud byla nižší cena sjednána pro tuto vadu/vady,

b. spočívající v opotřebení předmětu koupě způsobené jejím obvyklým užíváním,

c. odpovídající míře používání nebo opotřebení u použitého předmětu koupě, kterou předmět koupě měl při převzetí kupujícím, nebo

d. vyplývá-li to z povahy předmětu koupě.

4.7. Při podání reklamace doporučujme předložit daňový doklad k prokázání nákupu reklamovaného zboží.

4.8. Lhůta vrácení peněz při reklamaci činí 14 dnů ode dne vystavení dobropisu. Pokud zákazník zruší objednávku, která byla zaplacena předem na účet, lhůta vrácení peněz činí 14 dnů.

4.9. Jako záruční list slouží nákupní doklad. V případě reklamace nás kontaktujte prostřednictvím formuláře na webu, emailu obchod@karel.cz, případně volejte na 730 15 83 44. Reklamované zboží nám zasílejte na adresu Svat. Čecha 360, Prštné, 760 01 Zlín, Česká Republika.

4.10. Reklamační list si můžete stáhnout zde Reklamační list. Kompletní reklamační řád je ke stažení zde Reklamační řád

4.11. Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Ve svém vlastním zájmu by měl překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky sepsat s řidičem protokol o porušenosti balíku. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele eshopu.

4.13. Prohlašujeme, že výrobky na prodejně splňují požadavky příslušných harmonizovaných norem ČSN/EN a případně i dalších normativních předpisů.

4.14. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

4.15. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článek V.

PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

5.1. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14ti dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

5.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat provozovatele formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem, e-mailem nebo skrze zákaznický servis ZDE). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však jeho povinností.

5.3. Spotřebitel je oprávněn rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na internetových stránkách provozovatele www.karel.cz nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení. Vzorový formulář si můžete stáhnout zde. Využije-li spotřebitel této možnosti, obratem mu provozovatel zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

5.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.5. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, provozovatel vrátí platbu do 14ti dnů ode dne obdržení vráceného zboží nebo odeslání zboží zpět spotřebitelem, pokud spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, a to podle toho, co nastane dříve.

5.6. Provozovatel vrátí za podmínek dle čl. 5.5 všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízeného prodávajícím).

5.7. Pro vrácení plateb použije provozovatel stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.

5.8. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle spotřebitel zpět nebo je předá na adrese Svat. Čecha 360, Prštné, 760 01 Zlín. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14ti dnů.

5.9. Pokud zboží nemůže být ze své podstaty vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží.

5.10. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.11. Práva dle čl. V. má kupující pouze v případě, že je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tato práva nemají kupující, kteří jednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti.

Článek VI.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Informace o zákaznících jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

6.2. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm.b) a v § 5 odst. 6 zákona.

6.3. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli eshopu.

6.4. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze.

6.5. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a Recenzí Zboží.cz, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a Recenzí Zboží.cz provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz a Zbozi.cz; těm pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a Recenzí Zboží.cz můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Článek VII.

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

7.1. Veškeré informace publikované na eshopu www.karel.cz, jsou chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na eshopu uvedeny, mohou být chráněny právem na ochranu duševního vlastnictví.

7.2. Jakákoli část eshopu www.karel.cz nesmí být zkopírována elektronickou či mechanickou cestou a zpřístupněna dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv. Výjimku tvoří soubory a texty určené pro tisk.

Článek VIII.

ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE ZA VADY A REKLAMACE

Podmínky odpovědnosti provozovatele za vady zboží / předmětu koupě se řídí Reklamačním řádem FENOZA, s.r.o. umístěným na internetových stránkách provozovatele www.karel.cz.

Článek IX.

UPOZORNĚNÍ

9.1. Provozovatel eshopu si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit či upravit (obrázky, parametry, texty, ceny apod.). Obrázky jsou převzaty od výrobce a mají pouze informativní charakter, provozovatel neručí za jejich správnost.

9.2. Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.

9.3. Provozovatel eshopu si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v objednávce, v případě zřejmé chyby či překlepu v ceně. V takovém případě je o tom zákazník informován a jestliže s návrhem nesouhlasí, zakázka bude po domluvě stornována.

9.4. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 05.10.2021.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele, v den uzavření kupní smlouvy.

EET - Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Plné znění obchodních podmínek ke stažení (archiv):
Obchodní podmínky 05.10.2021
Obchodní podmínky 01.01.2020

Produkt byl přidán do seznamu oblíbených
Produkt byl přidán k porovnání.